نویسنده = زاده، حمیدرضا فرتوک
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی بر : پویایی سیستم ها ( 3)

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

حمیدرضا فرتوک زاده