نویسنده = حسینی، دکتر محمد سید
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی اولویتی سیاستهای سرمایه گذاری در حمل و نقل

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

دکتر محمد سید حسینی؛ عادل آذر