نویسنده = مینتزبرگ، هنری
تعداد مقالات: 2
1. جامعه امروزین به سبب سبک مدیریت جاری غیر قابل تدبیر شده است (3)

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

هنری مینتزبرگ؛ دکتر عبدا... زندیه


2. جامعه امروزین به سبب سبک مدیریت جاری غیر قابل تدبیر شده است (1)

دوره 18، شماره 0، پاییز 1371

هنری مینتزبرگ؛ دکتر عبدا... زندیه