نویسنده = ای، دکتر سید علی اکبر افجه
تعداد مقالات: 1
1. کامیابی مدیریت ژاپنی

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

دکتر سید علی اکبر افجه ای