نویسنده = نائلی، دکتر محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. بهره گیری از حلقه ای کیفیت در مدیریت سازمان

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

دکتر محمد علی نائلی