نویسنده = یزدی، محمد عرب مازاد
تعداد مقالات: 1
1. افزایش مشارکت هیأت مدیره در تدوین استراتژی شرکت

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

دکتر شاکر زهرا؛ محمد عرب مازاد یزدی