نویسنده = کریمی، دکتر عباسعلی حاج
تعداد مقالات: 1
1. نوآوری و تأثیر آن بر بهره وری

دوره 25، شماره 0، تابستان 1373

دکتر عباسعلی حاج کریمی