نویسنده = کاظمی، سید عباس
تعداد مقالات: 1
1. شرکتهای فرامیلی ، ابزار مدیریت جهانی (1)

دوره 26، شماره 0، پاییز 1373

دکتر اصغر مشبکی؛ سید عباس کاظمی