نویسنده = رنانی، دکتر قاسم انصاری
تعداد مقالات: 1
1. برگزاری جلسه دفاعیه دوره دکتری مدیریت

دوره 26، شماره 0، پاییز 1373

دکتر قاسم انصاری رنانی