نویسنده = حسینی، سید محمود
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی بر فرایند مدیریت استراتژیک

6و7، شماره 0، زمستان 1368

سید محمود حسینی