نویسنده = فرد، حسن دانایی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت دولتی و اعتماد عمومی

دوره 55، شماره 0، زمستان 1380

دکتر سید مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد