نویسنده = شریقی، کیومرث
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل بلوغ الکترونیکی فرایند صادرات کالا در ایران

دوره 18، شماره 1، زمستان 1384

طهمورث حسنقلی پور؛ کیومرث شریقی