نویسنده = جعفری، حسن عابدی
تعداد مقالات: 3
3. بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین

دوره 18، شماره 3، تابستان 1384

حسن عابدی جعفری؛ محمد مرادی