نویسنده = اکبری، کاملیا احتشامی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رفتار مصرف کننده در اینترنت

دوره 19، شماره 1، زمستان 1385

محمد حقیقی؛ کاملیا احتشامی اکبری