نویسنده = زنجیرانی، داریوش محمدی
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد مصداقی سنجش عملکرد زنجیره عرضه همراه با مطالعه موردی در صنعت خودرو

دوره 19، شماره 1، زمستان 1385

داریوش محمدی زنجیرانی؛ محمد مدرس یزدی