نویسنده = فارسی، جهانگیر یدالهی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی زنجیره تأمین مبتنی بر نوع و چرخه عمر محصول

دوره 19، شماره 1، زمستان 1385

محمد مدرس یزدی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ احمد جعفرنژاد؛ غلامرضا جمالی