نویسنده = فیضی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. سرمایة اجتماعی: رویکردی نو در سازمان

دوره 19، شماره 2، تابستان 1385

ابوالحسن فقیهی؛ طاهره فیضی