نویسنده = جوادین، سید رضا سید
تعداد مقالات: 3
2. بررسی نقش مدیر در اثر بخشی صنایع کوچک ایران

دوره 3، شماره 0، زمستان 1367

سید رضا سید جوادین


3. چگونه میتوان صنایع کوچک را فعال کرد

دوره 2، شماره 0، پاییز 1367

سید رضا سید جوادین