نویسنده = مرادی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین

دوره 18، شماره 3، تابستان 1384

حسن عابدی جعفری؛ محمد مرادی