نویسنده = موسی‌خانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از مدل معادلات ساختاری در ارائه مدلی برای موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

دوره 20، شماره 2، تابستان 1386

امیر مانیان؛ محمد موسی‌خانی؛ محمدکاظم حاکی؛ کاوه سنگتراشها؛ علی فاخر؛ بدیل پهلوان