نویسنده = زندیه، مرحوم دکتر عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. فرضیه هایی در قلمرو مدیریت اسلامی

33 و 34، شماره 0، تابستان 1375

مرحوم دکتر عبدالله زندیه