نویسنده = ارای، دکتر مهرناز شهر
تعداد مقالات: 1
1. سازمان خلاق و نوآور

33 و 34، شماره 0، تابستان 1375

دکتر مهرناز شهر ارای؛ دکتر رضا مدنی پور