نویسنده = زاده، احمد طالبی
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی درباره شبکه توزیع صنعتی ایران

35 و 36، شماره 0، زمستان 1375

دکتر علی نقی مصلح شیرازی؛ احمد طالبی زاده