نویسنده = شمس، دکتر عبدالحمید
تعداد مقالات: 2
1. اثرات خصوصی سازی و مقررات زدایی(2)

دوره 23، شماره 0، زمستان 1372

دکتر عبدالحمید شمس


2. اثرات خصوصی سازی مقررات زدایی(1)

دوره 22، شماره 0، پاییز 1372

دکتر عبدالحمید شمس