نویسنده = بخت، محمد رضا نیک
تعداد مقالات: 1
1. معرفی کتاب: حسابداری پیشرفته

دوره 23، شماره 0، زمستان 1372

محمد رضا نیک بخت