نویسنده = زندیه، دکتر عبد الله
تعداد مقالات: 1
1. جامعه امروزین به سبب سبک مدیریت اجرای غیر قابل تدبیر شده است(2)

دوره 19، شماره 0، زمستان 1371

هنری مینتز برگ؛ دکتر عبد الله زندیه