نویسنده = پاریزی، دکتر مهدی ایران نژاد
تعداد مقالات: 1
1. مسوولیت های اخلاقی و اجتماعی مدیریت

دوره 18، شماره 0، پاییز 1371

دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی