نویسنده = مارتینت، آلن شارل
تعداد مقالات: 1
1. دسته بندی تصمیمات در مدیریت استراتژیک

دوره 18، شماره 0، پاییز 1371

آلن شارل . مارتینت؛ دکتر عبد الحمید شمس