نویسنده = کوزان، م.کمیل
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرات فرهنگ بر شیوه اداره تعارضهای درون پرسنلی

دوره 18، شماره 0، پاییز 1371

م.کمیل کوزان؛ محمد جواد حضوری