نویسنده = گوپال، ر
تعداد مقالات: 1
1. چرخش شرکتهای بیمار : تجربه هند

دوره 18، شماره 0، پاییز 1371

ر. گوپال؛ محمد عرب مازار