نویسنده = اهرنجانی، حسن میرزایی
تعداد مقالات: 2
1. زمینه های فکری و اجتماعی نظریه های رهبری

9-10، شماره 0، پاییز 1369

حسن میرزایی اهرنجانی


2. سابرنتیک در مدیریت1

دوره 1، شماره 0، تابستان 1367

حسن میرزایی اهرنجانی