نویسنده = شهیدی، محمد نقی
تعداد مقالات: 3
1. استراتژی و جایگاه ان در مدیریت1

9-10، شماره 0، پاییز 1369

محمد نقی شهیدی


2. بررسیهای سیاست صنعتی ژاپن

دوره 3، شماره 0، زمستان 1367

محمد نقی شهیدی


3. نظری بر عوامل توسعه صنعتی ژاپن

دوره 1، شماره 0، تابستان 1367

محمد نقی شهیدی