نویسنده = زندیه، عبداله
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت دانشگاهی1

دوره 3، شماره 0، زمستان 1367

عبداله زندیه


2. حلول سازمان جدید

دوره 1، شماره 0، تابستان 1367

پیتر دراکر؛ عبداله زندیه