نویسنده = فرهندی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. سازماندهی شرکتهای چند ملیتی2

دوره 2، شماره 0، پاییز 1367

علی اکبر فرهندی