نویسنده = فرهمندی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تحولات سازمانی شرکتهای چند ملیتی1

دوره 1، شماره 0، تابستان 1367

علی فرهمندی