نویسنده = پور، محمد جواد عاصمی
تعداد مقالات: 1
1. طرح تحقیقاتی برای سنجش عقاید و باورهای مدیران

دوره 13، شماره 0، تابستان 1370

محمد جواد عاصمی پور