نویسنده = امیری، مجتبی
تعداد مقالات: 2
2. نقش ادب در عرصه مدیریت و رهبری

دوره 16، شماره 0، بهار 1371

مجتبی امیری