نویسنده = دکتر احمد جعفرنژاد
تعداد مقالات: 2
1. تدوین مدل هماهنگی بین سازمانی برای سازمان های متولی ترانزیت در ایران

دوره 58، شماره 0، پاییز 1381

دکتر احمد جعفرنژاد؛ حسن علی آقاجانی


2. -

31و32، شماره 0، زمستان 1374

دکتر احمد جعفرنژاد