نویسنده = عبدالمحمد مهدوی
بررسی موانع و ارایه راه‌کارهای توسعه روابط متقابل صنعت ودانشگاه در ایران

دوره 18، شماره 1، اسفند 1384

احمد جعفر نژاد؛ عبدالمحمد مهدوی؛ فریبا خالقی سروش


پیشنهاد یک مدل ارزیابی کیفیت خدمات سامانه های اطلاعاتی

دوره 59، شماره 0، دی 1381

عبدالمحمد مهدوی؛ دکتر احمد جعفر نژاد