نویسنده = دکتر محمد نقی شهیدی
تعداد مقالات: 5
1. مدل نوین ارزیابی تاثیر تحولات تکنولوژی بر ارزش های کاری

دوره 16، شماره 1، زمستان 1382

دکتر سانکار؛ دکتر محمد نقی شهیدی


2. مهندسی مجدد مدیری استراتژیک

دوره 59، شماره 0، زمستان 1381

دکتر محمد نقی شهیدی


3. استراتژی و جایگاه آن در مدیریت (2)

دوره 11، شماره 0، زمستان 1369

دکتر محمد نقی شهیدی


4. مدیریت تحول و پیشرفت تکنولوژی

دوره 8، شماره 0، بهار 1369

دکتر محمد نقی شهیدی


5. موانع اساسی تحقیقات در ایران

دوره 5، شماره 0، تابستان 1368

دکتر محمد نقی شهیدی