نویسنده = دکتر محمد نقی شهیدی
مدل نوین ارزیابی تاثیر تحولات تکنولوژی بر ارزش های کاری

دوره 16، شماره 1، بهمن 1382

دکتر سانکار؛ دکتر محمد نقی شهیدی


مهندسی مجدد مدیری استراتژیک

دوره 59، شماره 0، دی 1381

دکتر محمد نقی شهیدی


استراتژی و جایگاه آن در مدیریت (2)

دوره 11، شماره 0، دی 1369

دکتر محمد نقی شهیدی


مدیریت تحول و پیشرفت تکنولوژی

دوره 8، شماره 0، فروردین 1369

دکتر محمد نقی شهیدی


موانع اساسی تحقیقات در ایران

دوره 5، شماره 0، تیر 1368

دکتر محمد نقی شهیدی