نویسنده = فریبا خالقی سروش
بررسی موانع و ارایه راه‌کارهای توسعه روابط متقابل صنعت ودانشگاه در ایران

دوره 18، شماره 1، اسفند 1384

احمد جعفر نژاد؛ عبدالمحمد مهدوی؛ فریبا خالقی سروش


مدل مماس و مدل پیشنهادی برای نیاز سنجی آموزشی

دوره 16، شماره 1، بهمن 1382

دکتر داود مجتهد؛ دکتر عبدالمحمد مهدوی؛ فریبا خالقی سروش