نویسنده = دکتر مهدی جمشیدیان
الگوریتم رتبه بندی عملکرد سازمانی دستگاه های اداری – اجرایی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1383

دکتر سید ابوالقاسم علوی؛ دکتر مهدی جمشیدیان؛ اصغر مشرف جوادی


کاربرد مدل شش وجهی در ارزیابی جو سازمانی

35 و 36، شماره 0، دی 1375

دکتر مهدی جمشیدیان؛ دکتر رحمان خوش اخلاق؛ مهندس مرتضی قیاسیان