نویسنده = دکتر محمد مهدی تنعمی
تعداد مقالات: 5
2. رهبری مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه ها

دوره 47، شماره 0، زمستان 1378

دکتر محمد مهدی تنعمی


3. سنجش و اثربخشی سبک رهبری مدیران

دوره 45، شماره 0، تابستان 1378

دکتر محمد مهدی تنعمی؛ دکتر خدایار ابیلی


4. تمایل به ترک خدمت و عمل به ترک خدمت

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

دکتر محمد مهدی تنعمی


5. رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

دوره 19، شماره 0، زمستان 1371

دکتر محمد مهدی تنعمی؛ Staffan Gran