نویسنده = دکتر محمد مهدی تنعمی
رهبری مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه ها

دوره 47، شماره 0، اسفند 1378

دکتر محمد مهدی تنعمی


سنجش و اثربخشی سبک رهبری مدیران

دوره 45، شماره 0، تیر 1378

دکتر محمد مهدی تنعمی؛ دکتر خدایار ابیلی


تمایل به ترک خدمت و عمل به ترک خدمت

دوره 21، شماره 0، تیر 1372

دکتر محمد مهدی تنعمی


رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

دوره 19، شماره 0، دی 1371

دکتر محمد مهدی تنعمی؛ Staffan Gran