نویسنده = دکتر فرج ا... رهنورد
حقیقت و افسانه در مدل پورتر

دوره 44، شماره 0، فروردین 1378

دکتر فرج ا... رهنورد