نویسنده = دکتر فرج ا... رهنورد
تعداد مقالات: 2
1. حقیقت و افسانه در مدل پورتر

دوره 44، شماره 0، بهار 1378

دکتر فرج ا... رهنورد


2. طرفداران و مخالفان مدیریت مشارکتی

41و42، شماره 0، پاییز 1377

دکتر فرج ا... رهنورد