نویسنده = دکتر عبدالحمید ابراهیمی
تعداد مقالات: 6
1. تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت دوم)

دوره 46، شماره 0، پاییز 1378

دکتر عبدالحمید ابراهیمی


2. تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت اول)

دوره 45، شماره 0، تابستان 1378

دکتر عبدالحمید ابراهیمی


3. محیط های فرهنگی و اجتماعی در بازار جهانی (2)

39و40، شماره 0، زمستان 1376

دکتر عبدالحمید ابراهیمی


4. محیط های فرهنگی و اجتماعی در بازار جهانی(1)

37و38، شماره 0، پاییز 1376

دکتر عبدالحمید ابراهیمی


5. طراحی استراتژیها برای بازار جهانی ( 2)

31و32، شماره 0، زمستان 1374

دکتر عبدالحمید ابراهیمی


6. طراحی استراتژی ها برای بازار جهانی (1)

29 و 30، شماره 0، تابستان 1374

دکتر عبدالحمید ابراهیمی