نویسنده = دکتر عبدالحمید ابراهیمی
تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت دوم)

دوره 46، شماره 0، مهر 1378

دکتر عبدالحمید ابراهیمی


تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت اول)

دوره 45، شماره 0، تیر 1378

دکتر عبدالحمید ابراهیمی


محیط های فرهنگی و اجتماعی در بازار جهانی (2)

39و40، شماره 0، اسفند 1376

دکتر عبدالحمید ابراهیمی


محیط های فرهنگی و اجتماعی در بازار جهانی(1)

37و38، شماره 0، مهر 1376

دکتر عبدالحمید ابراهیمی


طراحی استراتژیها برای بازار جهانی ( 2)

31و32، شماره 0، اسفند 1374

دکتر عبدالحمید ابراهیمی


طراحی استراتژی ها برای بازار جهانی (1)

29 و 30، شماره 0، تیر 1374

دکتر عبدالحمید ابراهیمی