نویسنده = دکتر مصطفی عماد زاده
تعداد مقالات: 3
1. نقش نیروی کار تحصیلکرده در افزایش تولید و بهره وری

دوره 24، شماره 0، بهار 1373

دکتر مصطفی عماد زاده؛ مسعود هاشمیان


2. کیفیت آموزش و پرورش و رشد اقتصادی

دوره 22، شماره 0، پاییز 1372

دکتر مصطفی عماد زاده


3. آموزش و پرورش و بهره وری

دوره 12، شماره 0، بهار 1370

دکتر مصطفی عماد زاده