نویسنده = حسن زارعی متین
تعداد مقالات: 3
1. خلاقیت و نوآوری

دوره 24، شماره 0، بهار 1373

حسن زارعی متین


2. فرهنگ و عملکرد سازمان

دوره 23، شماره 0، زمستان 1372

حسن زارعی متین