نویسنده = مصطفی قاضی زاده
تعداد مقالات: 2
1. چرا کارکنان در سازمان می مانند؟

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

مصطفی قاضی زاده


2. چرا کارکنان سازمان را ترک نمی کنند ؟

دوره 16، شماره 0، بهار 1371

مصطفی قاضی زاده