نویسنده = دکتر اصغر مشبکی
تعداد مقالات: 4
1. شرکتهای فراملیتی ، ابزارمدیریت جهانی ( 2)

27و28، شماره 0، زمستان 1373

مهندس سید عباس کاظمی؛ دکتر اصغر مشبکی


2. شرکتهای فرامیلی ، ابزار مدیریت جهانی (1)

دوره 26، شماره 0، پاییز 1373

دکتر اصغر مشبکی؛ سید عباس کاظمی


3. نگرش مدیران و نظریه اسناد

دوره 25، شماره 0، تابستان 1373

دکتر اصغر مشبکی


4. فراگرد تصمیم گیری و مدیریت بحران

دوره 19، شماره 0، زمستان 1371

دکتر اصغر مشبکی