نویسنده = احمد جعفر نژاد
توسعه استراتژی مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی

دوره 19، شماره 3، شهریور 1385

احمد جعفر نژاد؛ حسین صفری


تئوری صف

دوره 13، شماره 0، شهریور 1370

احمد جعفر نژاد


نظریهای روابط صنعتی

9-10، شماره 0، آذر 1369

احمد جعفر نژاد